Beste ouders, verzorgers,

In mijn vorige bericht heb ik beloofd om u te informeren over de manier waarop we vanaf 11 mei het heropenen van de scholen gaan organiseren.

De directeuren hebben daarvoor een plan gemaakt. Dat plan is vervolgens voorgelegd aan de GMR en de MR-en van alle Scala scholen. Zij hebben het plan goed bestudeerd en vragen gesteld. Complimenten voor de wijze waarop ze dat hebben gedaan en de snelheid waarmee ze hebben meegedacht. Het plan is nu definitief vastgesteld. Ik wil u graag over de hoofdlijnen van het plan informeren. Op 4 mei krijgt u van de directeur in de middag specifieke informatie over de school van uw kind waaronder bijvoorbeeld de groepsindelingen.

Voordat ik de hoofdlijnen met u deel lijkt mij het handig om een aantal termen toe te lichten om verwarring te voorkomen.

Kabinetsbesluit = beslissing van de regering.

De regering heeft besloten dat de scholen op 11 mei weer open gaan. Bij dat besluit zijn een aantal verplichtingen opgelegd waar iedereen zich aan moet houden. Daar mag je niet van afwijken. Zo is het bijvoorbeeld verplicht dat alle leerlingen de helft van de tijd naar school gaan en dat er niet meer dan 50% van alle leerlingen in de school mag zijn.

Richtlijnen = regels waarnaar gehandeld moet worden.

Er zijn richtlijnen opgesteld door de overheid (RIVM). Daar willen we ons bij Scala aan houden. Echter, soms is dat praktisch onuitvoerbaar. Dan kun je als organisatie niet anders dan besluiten om weloverwogen af te wijken van deze richtlijnen. De overheid biedt deze ruimte ook. Scala heeft een protocol opgesteld waarin we de richtlijnen van de overheid hebben vertaald naar concrete, praktisch uitvoerbare besluiten. Scholen hebben vervolgens de ruimte om er op geheel eigen wijze invulling aan te geven zolang het maar aan deze besluiten voldoet.

Noodopvang = opvang voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken.

Deze opvang moet verplicht aangeboden worden en is de gehele week beschikbaar. De overheid heeft een speciale internetpagina geopend met daarop de richtlijnen voor het gebruik van deze noodopvang (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen). Kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en gemeentes moeten samen werken om deze opvang te organiseren. Verderop in deze mail kunt u lezen hoe de noodopvang vanaf 11 mei wordt georganiseerd.

Crisisopvang = opvang van kwetsbare kinderen.

Vaak wordt de term crisisopvang gebruikt terwijl noodopvang wordt bedoeld. Kinderen die in aanmerking komen voor crisisopvang worden door de scholen zelf opgevangen. Daar kunt u zich niet voor aanmelden.

Thuisonderwijs = onderwijs op afstand.

De afgelopen 8 weken hebben de leerkrachten vanuit huis het onderwijs georganiseerd. Dat wordt thuisonderwijs of onderwijs op afstand genoemd. Dat is heel iets anders dan huiswerk. Bij huiswerk wordt de leerling geacht om zelfstandig de opdrachten uit te voeren die de leerkracht mee naar huis heeft gegeven na een dag school. De leerkracht begeleidt de leerling daarbij niet.

Het plan!

 • De leerlingen worden in twee groepen gedeeld.
 • De leerlingen uit hetzelfde gezin komen op dezelfde dagen naar school.
 • De school maakt de verdeling. Deze verdeling is definitief.
 • Leerlingen komen op twee vaste dagen naar school en om de week op een woensdag.
 • De schooldag start om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur. De woensdag eindigt om 12.00 uur.
 • Athena wijkt daar een kwartier van af ivm halen en brengen van broertjes en zusjes op andere scholen.
 • Scholen die de breng en haalmomenten van leerlingen willen spreiden passen de start- en eindtijd aan.

Let op!

Alle scholen werken dus met een continurooster. De leerlingen lunchen op school. U zorgt zelf voor brood en drinken. De eindtijd wijkt mogelijk ook af van wat u gewend bent.

Zijn de leerlingen op vrijdagmiddag vrij? Dat vervalt nu. We werken de komende periode niet met verschillende eindtijden om te voorkomen dat ouders twee keer op en neer moeten rijden op één dag. We moeten de verplaatsing van mensen rondom de school zoveel mogelijk beperken. De school bepaalt binnen de kaders van dit plan wanneer uw kind wordt verwacht. Maandag 4 mei in de middag ontvangt u van de school het rooster voor uw kind(eren).

 • Op niet lesdagen krijgen de leerlingen mogelijk huiswerk mee. Dat is geen thuisonderwijs.
 • De scholen bieden alleen maar thuisonderwijs aan als de leerkracht niet naar school mag komen in verband met RIVM richtlijnen en de school geen vervanger kan vinden. De school probeert dit ongemak zoveel mogelijk te voorkomen maar dat zal misschien niet in alle gevallen mogelijk zijn.

Kinderopvang

Sommige ouders maakten voor de crisis al gebruik van de BSO. Dat mogen zij nu ook maar vermoedelijk alleen op de dagen dat de kinderen naar school gaan. Ik adviseer u de informatie van uw eigen BSO af te wachten. Zij zullen u ongetwijfeld nader informeren over de wijze waarop zij de opvang vanaf 11 mei gaan inrichten.

Let op!

U moet er rekening mee houden dat uw kind onder schooltijd niet naar de BSO kan als de leerkracht thuis moet blijven ivm de richtlijnen van het RIVM. Alleen als u in aanmerking komt voor noodopvang kunnen de kinderen onder schooltijd opgevangen worden.

Noodopvang

Voor ouders die in aanmerking komen voor noodopvang gelden de volgende uitgangspunten:

 • Aanmelden voor de noodopvang kan via de website van Scala. Zodra op 4 mei  de groepsindelingen bekend gemaakt worden, kunt u zich via www.scalascholen.nl aanmelden voor de noodopvang. Die mogelijkheid is nu nog niet beschikbaar.
 • De noodopvang wordt tijdens schooltijd op twee locaties georganiseerd:
  • Kindcentrum Maravilla te Vlijmen;
  • Centrum voor de kunsten Het Pieck te Drunen.
 • De noodopvang wordt buiten schooltijd door Mikz uitgevoerd.

Praktische zaken

 • Ouders/verzorgers mogen het schoolplein niet op en het schoolgebouw niet in. In hoge uitzondering kan hiervan op verzoek van de school afgeweken worden.
 • De algemene hygiënemaatregelen gelden ook op school (handen wassen, hoesten in elleboog, etc.).
 • Leerlingen die ziek zijn of klachten hebben zoals omschreven door het RIVM mogen niet naar school komen:
  • Neusverkouden;
  • Loopneus;
  • Niezen;
  • Keelpijn;
  • Lichte hoest;
  • Verhoging (tot 38 graden) of koorts.
 • De leerling mag ook niet naar school komen indien een gezinslid verkouden is of koorts heeft.
 • Na 24 uur klachtenvrij (leerling en/of gezinslid) is de leerling weer welkom op school.
 • Een leerling die ziek is of klachten heeft zoals omschreven door het RIVM wordt direct door de ouder/verzorger opgehaald.
 • Trakteren is niet toegestaan.
 • Leerlingen worden door maximaal één ouder/verzorger gebracht en gehaald.

Momenteel proberen we het schoonmaakprogramma van de scholen te intensiveren. We hebben allerlei materialen in bestelling om verantwoord te kunnen starten.

Directie en teams zijn druk bezig om aanpassingen in het gebouw te verrichten zodat ze goed voorbereid open kunnen gaan. De teams kijken ernaar uit om de kinderen weer te ontmoeten. Deze periode heeft langer geduurd dan een zomervakantie. De groepen zullen ongetwijfeld weer aan elkaar moeten wennen. Ze hebben heel wat bij te praten.

Tot zover deze update. We gaan ervoor!

Ik vertrouw erop u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Groet,
Henk