Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en personeel niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Op elke school binnen Scala staat sociale veiligheid hoog in het vaandel. Op elke website van de scholen wordt sociale veiligheid vrij direct genoemd. De scholen binnen Scala zijn elke dag actief bezig om de sociale veiligheid voor leerlingen, leerkrachten en ouders te waarborgen. Ze voldoen aan de wettelijke bepalingen. De website van elke school afzonderlijk vertelt hier meer over.

Wat is er vanuit de wet verplicht om te doen op scholen:

Sociaal veiligheidsbeleid uitvoeren

Elke school heeft expliciet de taak actief beleid te voeren gericht op een sociaal veilige school voor alle leerlingen. De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Het beleid moet verankerd worden in de dagelijkse praktijk en is dus geen ‘papieren beleid’

  • Binnen een team moet er iemand zijn die het pestbeleid coördineert en er moet een aanspreekpunt pesten zijn. Dit kunnen twee verschillende mensen zijn. Deze taak kan vallen onder de vertrouwenspersoon. Deze personen vindt u in de schoolgids.
  • Binnen een team moet er een vertrouwenspersoon zijn. De voorkeur gaat uit naar twee personen per school. Deze personen staan vermeld in de schoolgids.
  • Sociaal veiligheidsplan en/ of digitaal veiligheidsplan.
  • De beleving van veiligheid en het welzijn van leerlingen moet gevolgd worden. Monitoren van sociale veiligheid is verplicht. Er dient zoveel mogelijk een actueel en representatief beeld van de situatie op school in beeld te zijn. Het is verplicht om jaarlijks te monitoren. Vaker per jaar verdient de voorkeur. De maanden waarin er gemonitord wordt, mag een school zelf bepalen. De uitslagen van de monitoring gaat direct naar de inspectie.

Klachtenprocedure

Wanneer ouders klachten hebben hoort deze klacht ten eerste thuis bij de eigen leerkracht. Wanneer dit niet opgelost kan worden, is het voor ouders mogelijk om naar directie of interne vertrouwenspersoon te gaan. De vertrouwenspersoon is alleen verantwoording schuldig bij het schoolbestuur. Ze neemt een onafhankelijke positie in. De vertrouwenspersoon kan tevens besluiten contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. Dit kan in overleg met ouders of namens ouders. De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager, indien en voor zover wenselijk, naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg. Zij neemt desgewenst contact op met de klachtencommissie.
Klachten kunnen gaan over het begeleiden van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. De scholen van Scala zijn aangesloten bij Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

GCBO

t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs  link klachtenprocedure
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 386 16 97
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

De vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • Psychisch en fysiek geweld
  • Discriminatie en radicalisering.

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief)

 

Externe vertrouwenspersoon Scala

Irma van Hezewijk
T 06 5464 7212
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
T 06 33646887
E anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

Website  www.vertrouwenswerk.nl