Passend Onderwijs

Passend onderwijs gaat over de match van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school.

Verantwoordelijkheid van scholen

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en dan heeft de school de taak om voor het kind een passende onderwijsplek te regelen. Op de eigen school, op een andere school in het reguliere onderwijs of op een school in het speciaal (basis)onderwijs. De ruimte om kinderen in het Speciaal (Basis) onderwijs te plaatsen, blijft bestaan. We gaan voor zo thuisnabij Passend Onderwijs, maar in sommige gevallen is dat toch niet de school om de hoek.

Toelating

Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Heeft het bestuur na 10 weken nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Zorgen voor goed onderwijs

De kerntaak van de school is het zorgen voor goed onderwijs, waar zoveel mogelijk wordt afgestemd op de leerling. Dit wordt de basisondersteuning genoemd. Dit staat of valt met de leerkracht die voor de groep staat. Goede ondersteuning, scholing en facilitering van de leerkracht is daarom van belang.

Een goede zorgstructuur op schoolniveau

De school heeft dan ook de taak om te zorgen voor een goede zorgstructuur binnen de school. Ook dit valt onder de basisondersteuning. De intern begeleider regelt op school van alles om leerkrachten te helpen goede aanpassingen te maken voor de leerlingen in de groep die dat nodig hebben. Daarnaast regelt de school mogelijk ook groepsoverstijgende ondersteuning aan leerlingen, bijvoorbeeld aan leerlingen met leesproblemen of aan leerlingen die behoefte hebben aan verrijkingsstof. De intern begeleider houdt ook in het oog of er aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de groep tegemoet gekomen kan worden.

Schoolondersteuningsprofiel

Scholen hebben allemaal een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin is opgenomen welke ondersteuning een school wel, en welke ondersteuning een school niet kan

bieden. Daarnaast is in het schoolondersteuningsprofiel in kaart gebracht wat de gewenste extra professionalisering en schoolontwikkeling is.

Ondersteuning op Scala-niveau

Ambulante begeleiding

Om de scholen de mogelijkheid te geven de basisondersteuning te blijven verbeteren en de mogelijkheden tot ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften te vergroten op scholen, kunnen scholen Ambulante Begeleiding inzetten. Dit kan begeleiding zijn vanuit expertisecentrum De Kracht, OC Leijpark of een door de school zelf gekozen deskundige. Scala regelt dat deze begeleiding op de school komt.

Ondersteuning Deskundige Bevoegd Gezag

Scholen kunnen, als dit nodig is een beroep doen op de deskundigen bevoegd gezag (DBG) van Scala. Dit zijn een orthopedagoog en psycholoog, die kunnen meedenken in consultatiegesprekken, observaties kunnen doen en onderzoeken kunnen uitvoeren. Daarnaast is er in sommige gevallen de mogelijkheid een kortdurend traject gericht op de ondersteuning van het kind op te zetten (licht arrangement). Er moet dan wel altijd sprake zijn van een onderwijsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt en van een benodigde onderwijsaanpassing (voor hulp aan het kind en ouders is er de jeugdhulpverlening).

Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en/of werken op een eigen leerlijn, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen en op welke manier de school hier naartoe gaat werken. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief. De school gebruikt informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten,

maar waar van toepassing ook medische gegevens en gegevens over de thuissituatie. Op basis van al deze informatie stelt de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling op.

Ondersteuning op het niveau van het Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband LHA

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. Stichting Scala is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Langstraat Heusden Altena, oftewel Samenwerkingsverband LHA.

Zwaar arrangement of verwijzing

Bij dit Samenwerkingsverband kan de school via de DBG terecht voor een zwaar arrangement (intensievere ondersteuning voor een langere periode), voor verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs (in ons gebied betreft dat De Leilinde, Heusden of Het Zilverlicht, Waalwijk) of verwijzing naar het Speciaal onderwijs (De HUB, OC Leijpark, De Rietlanden, De Bodde en De Keijzer zijn bijvoorbeeld aangesloten bij ons samenwerkingsverband).

Procedure van aanvraag

De school moet voor zowel een zwaar arrangement als een verwijzing naar SBO of SO een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband. Deze aanvraag wordt (waar mogelijk) beide ouders/verzorgers voorgelegd ter ondertekening. De DBG voert een gesprek met school en ouders en maakt hier een kort verslag van. Dit wordt bij de aanvraag gevoegd en alles wordt via een beveiligd systeem doorgezet naar de toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) die de aanvraag beoordeelt. Er wordt bekeken of de school werkelijk handelingsverlegen is en of de ondersteuning die aangevraagd wordt, werkelijk passend is bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. De DBG bespreekt de leerlingen bij de TAC. Hierbij zijn school en ouders normaal gesproken niet aanwezig. De school krijgt bericht van de uitslag en zet het besluit door naar de ouders.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van het Samenwerkingsverband is geregeld in de ondersteuningsplanraad. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van het samenwerkingsverband LHA www.samenwerkingsverbandlha.nl.

Doelen Passend Onderwijs

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Om de knelpunten in het huidige systeem aan te pakken, is een aantal doelen geformuleerd.

Medezeggenschap

Wanneer moet de nieuwe ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband er zijn?

Wet Passend Onderwijs

Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen.