Medezeggenschap Passend Onderwijs

Wanneer moet de nieuwe ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband er zijn?

De ondersteuningsplanraad moet uiterlijk 1 februari 2014 zijn ingericht. Uiterlijk op die datum moet het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan voorleggen aan de ondersteuningsplanraad. Het samenwerkingsverband kan de langere invoeringsperiode voor passend onderwijs benutten door de ondersteuningsplanraad eerder in te stellen.

De wettelijke kaders zijn als volgt:

Uiterlijk 1 november 2013: inrichting rechtspersoon door samenwerkingsverband.
Uiterlijk 1 februari 2014: het samenwerkingsverband legt een voorstel voor het eerste ondersteuningsplan voor aan de ondersteuningsplanraad.
De ondersteuningsplanraad spreekt zich binnen 4 weken uit over dit voorstel.
Als de ondersteuningsplanraad zijn instemming aan het ondersteuningsplan onthoudt, dan moet het samenwerkingsverband het voorstel binnen 2 weken voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)
Uiterlijk 15 april 2014: bindende uitspraak van de LCG WMS over het eerste ondersteuningsplan. Tegen deze uitspraak staat geen beroep open bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
Uiterlijk 1 mei 2014: indiening eerste ondersteuningsplan bij inspectie door het samenwerkingsverband.
NB: als het samenwerkingsverband ervoor kiest om een raad van toezicht in te stellen voor het interne toezicht, dan moet het samenwerkingsverband de ondersteuningsplanraad bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht in de gelegenheid stellen een bindende voordracht te doen voor een lid.

Wat is de ondersteuningsplanraad en wie zitten er in?

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren, en in de vo-verbanden ook leerlingen. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

Wat kan de medezeggenschapsraad van de school in de komende periode al doen?

De MR van de school heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. In dat profiel moet elke school aangeven welke ondersteuning zij kan bieden aan leerlingen met een zorgbehoefte. De schoolondersteuningsprofielen worden meegenomen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Daarnaast kan de MR, of een onderdeel van de MR, zijn bevoegdheid gebruiken om aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Bijvoorbeeld over wensen van ouders en leerlingen rond de ondersteuning op school of in de regio. Het bevoegd gezag kan die wensen meenemen bij de gesprekken met het samenwerkingsverband. De MR kan ook overwegen om bij de volgende verkiezing van MR-leden aandacht te besteden aan het bevorderen van kennis over passend onderwijs in de MR.

Kunnen medezeggenschapsraden, scholen of samenwerkingsverbanden hulp krijgen bij het vormen van de ondersteuningsplanraad?

Ja. De sectororganisaties besteden in het referentiekader aandacht aan de vorming van de ondersteuningsplanraden. Daarnaast kunnen leden van medezeggenschapsraden en ouders voor meer informatie terecht bij het nieuwe landelijke steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het steunpunt helpt bij de inrichting van medezeggenschap bij passend onderwijs in de nieuwe samenwerkingsverbanden en bij de vorming van de ondersteuningsplanraden.