Missie:

Alle kinderen van onze basisscholen ‘goed leren bewegen’ en ‘leren een leven lang gezond te bewegen’.

Op alle 14 Scala basisscholen in de gemeente Heusden is een Sport en Beweegcoach actief die bezig is met de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, het bevorderen van gezond (beweeg) gedrag, sport- en beweegpromotie en met een Sport na schoolaanbod (op de scholen met een vignet Gezonde School, certificaat bewegen en sport). Gezamenlijk vormen zij het Scala Sport en Beweegteam.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de coaches wordt een aantal zaken bij Scala bovenschools gecoördineerd en uitgevoerd. Indien u vragen heeft voor of in contact wil komen met het Scala Sport en Beweegteam kunt u een mail sturen naar sportenbeweegteam@scalascholen.nl

Visie:

Doel bewegingsonderwijs

Op de basisschool is het onderwijs in bewegen gericht op het aanleren van een verantwoorde deelname aan onze hedendaagse beweegcultuur passend binnen de belevingswereld van onze leerlingen.

Het doel van het bewegingsonderwijs is de leerlingen breed te introduceren in die beweegcultuur (kerndoel 57):

 • Ervoor zorgen dat alle leerlijnen aan bod komen, zodat alle leerlingen voldoende basisvaardigheden ontwikkelen om mee te kunnen doen aan spel- en beweegactiviteiten die thuis, op school en in de omgeving plaats vinden.

Bewegingsonderwijs is ontwikkelingsgericht en net als andere vakken, een leervak.

In een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat bieden we alle kinderen de mogelijkheid om op eigen niveau te groeien naar een positieve, zelfbewuste en zelfstandige beweger, die ook in groepsverband respectvol om kan en durft te gaan met zichzelf en de ander. Daarin nemen we plezier in het bewegingsonderwijs als uitgangspunt, omdat plezier in hoge mate bepalend is voor buitenschoolse deelname aan sportactiviteiten nu en later. Plezier en betekenisvol bewegen moeten altijd gekoppeld zijn. Vanuit onze aandacht voor leerlingen die speciaal meer of minder aanleg hebben voor deelname aan onze bewegingscultuur, adviseren wij kinderen en hun ouders met betrekking tot eventueel aanvullende groeimogelijkheden op dit gebied.

Concrete uitvoering
 • Alle leerlingen zijn op minimaal twee momenten in de week bezig met bewegingsonderwijs. Op minimaal één van die twee momenten wordt de les gegeven door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding.
 • Leerlingen van de groepen 1/2 krijgen één keer in de week les van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding.
 • We streven naar het op aansprekende wijze aanbieden van de volgende twaalf leerlijnen: Balanceren, springen, klimmen, zwaaien, over de kop (rollen en duikelen), hardlopen, tikspelen, doelspelen, mikken, jongleren, stoeispelen en bewegen op muziek.

Daarbij stellen we passende ontwikkeldoelen per leerling en werken we tevens aan zogenaamde reguleringsdoelen: elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen. Deze doelen gelden zowel motorisch als sociaal emotioneel (Kerndoel 58).

 • Om aan deze doelen te kunnen voldoen, maken we gebruik van verschillende methodes; Basislessen bewegingsonderwijs deel 1 en 2, basislessen bewegingsonderwijs in de speelzaal en Leerplan intensief bewegingsonderwijs (LIBO) en de speciaal voor Scala ontwikkelde lessenreeksen (door S&B team ontwikkeld) middels de digitale portal ‘bewegen samen regelen’ die voor alle Scala leerkrachten toegankelijk is.
 • Er zijn verschillende lessenreeksen voor alle groepen (3 t/m 8) en daarbij wordt er voor ieder leerjaar één afsluitende clinic / activiteit georganiseerd (op locatie) en zijn er daarnaast ook overkoepelde activiteiten zoals o.a. de koningsspelen.
 • Het werken met leerlijnen en duidelijke tussendoelen vraagt deskundige leraren die affiniteit hebben met bewegen en de kinderen goed kunnen begeleiden. Daarom worden de gymlessen enkel door vakleerkrachten of bevoegde leerkrachten gegeven en kunnen alle Scala scholen gebruik maken van de expertise van het Sport- en beweegteam, dat aangestuurd wordt door vakbekwame en ervaren docenten bewegingsonderwijs.
 • Een toetsinstrument voor bewegingsonderwijs is in ontwikkeling. Wij adviseren geen cijfers te geven, maar zijn voor een leerlingvolgsysteem (met daaraan een portfolio gekoppeld voor bovenbouw).
Tot slot

De gouden gymregel is: ”In de gymles maken we onszelf en de ander beter”.

In elke gymles zijn de volgende aspecten zichtbaar aanwezig:

 • Veiligheid: zowel fysiek als pedagogisch
 • Ieder kind kan leren: differentiatie
 • Kinderen hebben zichtbaar plezier
 • Er is ruimte om samen te werken
 • Er is ruimte om zelfstandig te werken
 • Er wordt intensief bewogen
 • Er wordt leerresultaat behaald

Vanuit het perspectief ‘opvoeden doe je samen’, vragen wij alle ouders, leerlingen en leerkrachten om bij te dragen aan de praktische naleving van:

 • Gymmen in passende gymkleding en op gymschoenen (bij bepaalde onderdelen laten we de leerlingen op blote voeten gymmen, vanuit ontwikkelingsoogpunt)
 • Lange haren vastzetten met een elastiekje.
 • Alle sieraden uitdoen of op gymdagen thuislaten.
 • Het altijd meebrengen van je gymspullen, want er is altijd een taak in de gymles, dus ook wanneer we geblesseerd zijn.