Missie Scala Sport en Beweegteam:

Alle kinderen van onze basisscholen ‘goed leren bewegen’ en ‘leren een leven lang gezond te bewegen’.

Op alle 14 Scala basisscholen in de gemeente Heusden is een Sport en Beweegcoach actief die bezig is met de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, het bevorderen van gezond (beweeg) gedrag, sport- en beweegpromotie en met een Sport na schoolaanbod (op de scholen met een vignet Gezonde School, certificaat bewegen en sport). Gezamenlijk vormen zij het Scala Sport en Beweegteam.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de coaches wordt een aantal zaken bij Scala bovenschools gecoördineerd en uitgevoerd. Indien u vragen heeft voor of in contact wil komen met het Scala Sport en Beweegteam kunt u een mail sturen naar sportenbeweegteam@scalascholen.nl

Visie op het bewegingsonderwijs vanuit kwaliteitsimpuls binnen de Scala basisscholen

Doel bewegingsonderwijs

Op de basisschool is het onderwijs in bewegen gericht op het aanleren van een verantwoorde deelname aan onze hedendaagse beweegcultuur passend binnen de belevingswereld van onze leerlingen.

Het doel van het bewegingsonderwijs is de leerlingen breed te introduceren in die beweegcultuur: Ervoor zorgen dat alle leerlijnen aan bod komen, zodat alle leerlingen voldoende basisvaardigheden ontwikkelen om mee te kunnen doen aan spel- en beweegactiviteiten die thuis, op school en in de omgeving plaats vinden.

Bewegingsonderwijs is, net als andere vakken, een leervak.
In een veilig en vertrouwd pedagogische klimaat bieden we alle kinderen de mogelijkheid te groeien naar een positieve, zelfbewuste en zelfstandige beweger, die ook in groepsverband respectvol om kan en durft te gaan met zichzelf en de ander. Daarin nemen we plezier in het bewegingsonderwijs als uitgangspunt omdat plezier in hoge mate bepalend is voor buitenschoolse deelname aan sportactiviteiten nu en later. Vanuit onze aandacht voor leerlingen die speciaal meer of minder aanleg hebben voor deelname aan onze bewegingscultuur, adviseren wij kinderen en hun ouders met betrekking tot eventueel aanvullende groeimogelijkheden op dit gebied.

Concrete uitvoering

Alle leerlingen zijn op minimaal twee momenten in de week bezig met bewegingsonderwijs. We streven naar het op aansprekende wijze aanbieden van de volgende twaalf leerlijnen:
balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen, tikspelen, doelspelen, mikken, jongleren, stoeispelen en bewegen op muziek. Daarbij stellen we passende ontwikkeldoelen per leerling en werken we aan zogenaamde reguleringsdoelen: elkaar helpen, op veiligheid letten, zelfstandigheid, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen. Deze doelen gelden zowel motorisch als sociaal emotioneel.
Om aan deze doelen te kunnen voldoen, maken we gebruik van verschillende methodes (Basislessen bewegingsonderw1js deel 1 en 2, basislessen bewegingsonderwijs in de speelzaal en Leerplan
intensief bewegingsonderwijs) en speciaal voor Scala ontwikkelde lessenreeksen middels de digitale portal ‘bewegen samen regelen’ die voor alle scala leerkrachten toegankelijk is.

Het werken met leerlijnen en duidelijke tussendoelen vraagt deskundige leraren die affiniteit hebben met bewegen en de kinderen goed kunnen begeleiden. Daarom worden de gymlessen enkel door bevoegde leerkrachten gegeven en kunnen alle Scala scholen gebruik maken van de expertise van het Sport- en beweegteam, dat aangestuurd wordt door vakbekwame en ervaren docenten bewegingsonderwijs.

De gouden gymregel is: “In de gymles maken we onszelf em de ander beter”. Alle afspraken omtrent veiligheid,bewegingsplezier, intensiteit, leerresultaat en samenwerken vloeien daaruit voort. Vanuit het perspectief ‘opvoeden doe je samen’, vragen wij alle ouders, leerlingen en leerkrachten om bij te dragen aan de praktische naleving van:

• We gymmen in passende gymkleding en op gymschoenen
• Lange haren zetten we altijd vast met een elastiekje
• Alle sieraden doen we uit; deze op gymdagen thuis laten, vinden we nog beter
• We krijgen altijd een taak in de gymles, dus brengen we, wanneer we geblesseerd zijn, toch onze gymschoenen mee.