VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

Even voorstellen…….Wij zijn Pebbles en Antoinette.
Samen vormen wij team VVE.
Wij coördineren de activiteiten op het gebied van Voor- en Vroegschoolse educatie voor Stichting Scala. Dit houdt in dat we ouders van Scalascholen programma’s aanbieden om hun kind thuis te ondersteunen. We richten ons op de leeftijd van 3 t/m 7 jaar. Ouders kunnen na (een éénmalige) instructie thuis aan de slag met hun kind.
Ook zijn we door middel van samenwerkingsactiviteiten bezig met een doorgaande lijn van de voorschool (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) naar de vroegschool (groep 1 en 2 van de basisschool).
Tevens zijn we betrokken bij diverse initiatieven om het onderwijs aan anderstaligen te verrijken door het aanbieden van een taalrijke leeromgeving.
Een voorbeeld hiervan is het traject Voorportaal. Ook promoten wij, in samenwerking met de bibliotheek, voorlezen door middel van voorlees-projecten op diverse scholen.

Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Voorschoolse educatie

Peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang bieden voorschoolse educatie aan. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 en 3 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Lesprogramma’s VVE

Er zijn diverse programma’s voor VVE. Ze richten zich vooral op achterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De meest gebruikte programma’s zijn Piramide, Kleuterplein, Schatkist, LOGO 3000. Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) staat een overzicht van de gangbare VVE-programma’s.

Gezinsgerichte programma’s VVE 

In een sterke basis doen álle kinderen mee. Om kinderen met een (taal)achterstand de beste kansen te geven in hun schoolloopbaan, is het zinvol om hen zo jong mogelijk gericht te steunen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Hiervoor is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in het leven geroepen.
Het afgelopen decennium zijn er verschillende (gezins-)programma’s ontwikkeld die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten.

Bereslim

Bereslim is een digitaal woordenschatprogramma.

Muiswerk

In maart 2017 zijn wij gestart met het digitale programma Muiswerk.

Aan de praat met een boek

Dit is een interactief voorleesprogramma voor kinderen van 4-5-6 jaar.

Samenwerkings-
activiteiten 

De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie verloopt steeds beter.

Voorleesproject

Wij hebben een voorleesproject opgezet, genaamd ‘Heel Maravilla leest’.