Samenwerkingsactiviteiten

De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie verloopt steeds beter. Dat is gunstig voor de ontwikkeling van kinderen in een VVE-programma. Zij plukken de vruchten van een sterke verticale én horizontale doorgaande lijn.

Afstemming op programmatisch niveau
Hetzelfde VVE-programma in kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool zorgt voor meer continuïteit in de ontwikkeling van kinderen. Afstemming van het aanbod kan ook betekenen dat gedurende het jaar parallel dezelfde thema’s worden gekozen, zodat de kinderen allemaal met hetzelfde thema bezig zijn. Ook kan het aanbod samen ingevuld worden en kunnen er gezamenlijke activiteiten rond het thema georganiseerd worden.

Afstemming op organisatorisch niveau
Om een kind als het vier jaar wordt soepel door te laten stromen naar school is het belangrijk dat de gegevens van het kind over zijn behoeften en ontwikkeling goed worden overgedragen. Eenzelfde kind-volgsysteem kan hierbij helpen, net als standaard overdrachtsdocumenten. Hetzelfde geldt voor de aansluiting tussen groep 2 en groep 3.

Afstemming op pedagogisch en didactisch niveau
Als kinderdagverblijf en VVE-peuterspeelzaal en het onderwijs dezelfde pedagogische visie delen, wordt een kind op beide plekken vanuit dezelfde normen en waarden benaderd. Hiervoor hebben pedagogisch medewerkers en leerkrachten regelmatig met elkaar overleg, gaan bij elkaar kijken en volgen samen scholingen.

Het beoogde resultaat van VVE in algemene zin is dat kinderen ‘gewoon’ mee kunnen in groep 3. In de OKE-wet staat dat hierover tussen de gemeente en de schoolbesturen afspraken moeten worden gemaakt. De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op het VVE beleid middels bestandsopname en bezoek aan VVE locaties in vroeg- en voorschool.

Team VVE heeft opdracht gekregen van Scala om de samenwerking tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen (groep 1 en 2) te bevorderen. Dit betekent in de praktijk dat wij samenwerkingsactiviteiten organiseren waarbij pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten van voor- en vroegschool elkaar leren kennen, nader gaan samenwerken en er een doorgaande lijn ontstaat. Voor peuters betekent dit een geleidelijke overgang en geen stagnering in de ontwikkeling.

De mate van samenwerking van de instellingen is heel divers en ons plan van aanpak sluit hierop aan.