Geachte ouders, verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwe versie van de beslisboom bij neusverkoudheid. Daarmee komen de twee vorige versies te vervallen. Momenteel wordt er geen onderscheid meer gemaakt op leeftijd. De bijgevoegde beslisboom geldt voor al onze leerlingen.

Voor medewerkers gelden nog steeds dezelfde richtlijnen. De kans is vrij groot dat zij niet naar hun werk mogen komen en die kans wordt naar verwachting de komende periode alleen maar groter. Ondanks het feit dat er een speciaal telefoonnummer voor het onderwijs is vrijgegeven, blijft de doorlooptijd van een test langer dan wenselijk.
Tot op heden hebben we steeds geprobeerd om vervanging te regelen of groepen op een andere manier op te vangen. Voorbeelden daarvan zijn parttimers die fulltime kwamen werken of leerlingen die over verschillende groepen werden verdeeld. Daar is de rek inmiddels een heel eind uit. Bovendien kunnen we bij Scala de (dubbele) vervangingskosten niet meer betalen voor medewerkers die wel kunnen werken maar thuis moeten blijven. Deze post onvoorzien groeit veel te hard.

Een leerkracht die wegens coronaklachten of in afwachting van de uitslag van de coronatest afwezig is ,wordt niet vervangen. Uw school probeert de eerste dag dat de leerkracht afwezig is uw kind op te vangen; echter alleen als dit mogelijk is. Dit betekent dat óf gelijk op de eerste dag óf de dag daarna uw kind niet naar school kan komen en uw kind thuisonderwijs krijgt aangeboden. Dit kan dan vaak door de afwezige leerkracht worden gedaan. De leerkracht mag niet naar zijn of haar werk komen, maar is vaak nog prima in staat om thuisonderwijs te verzorgen.

De leerkrachten van Scala zijn in principe goed in staat om op deze twee manieren onderwijs aan te bieden, namelijk fysiek (op school) en op afstand (thuisonderwijs).

Ik kan niet vaak genoeg waarschuwen dat de kans op thuisonderwijs voor uw kind de komende periode alleen maar groter wordt. Het kan voor u van belang zijn dat u op voorhand afspraken maakt voor de opvang van uw kind(eren). De scholen proberen telkens weer keuzes te maken waarbij de last zoveel mogelijk verdeeld wordt, maar dat zijn geen structurele oplossingen. Deze oplossingen gaan ook ten koste van de onderwijskwaliteit aan de andere leerlingen en hebben invloed op de werkdruk voor de aanwezige leraren.

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijk groet,

Henk van der Pas,
Directeur-bestuurder