Stichting Scala is een stichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in de gemeente Heusden. Per 1 augustus 2011 is de bestuurlijke inrichting van stichting Scala conform “code goed bestuur”. Deze code is opgesteld door de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO-raad). De organisatiestructuur van de stichting ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat:

  • Ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen;
  • De scholen adequate leerresultaten boeken;
  • De leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving (burgerschap);
  • De leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en een “leven lang” aan de orde zou moeten zijn;
  • De medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze processen kunnen leveren (goed werkgeverschap).

Directeur bestuurder

De Directeur bestuurder is belast met het besturen van stichting Scala. Bij het vervullen van zijn taak richt de Directeur bestuurder zich op het belang van de stichting en het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden.

Medewerkers Bestuursbureau

De medewerkers van het Bestuursbureau ontzorgen de directeuren en de scholen door veel van de administratieve taken over te nemen.

Directeuren

Scala heeft 13 directeuren voor 14 scholen.

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft met betrekking tot het voorgenomen beleid van het bevoegd gezag bepaalde bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS).