Stichting Scala is een stichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in de gemeente Heusden. Per 1 augustus 2011 is de bestuurlijke inrichting van stichting Scala conform “code goed bestuur”. Deze code is opgesteld door de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO-raad). De organisatiestructuur van de stichting ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Scala bestaat uit vijf personen. Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen persoonlijke kwaliteiten en relevante expertise. De leden van de RvT hebben zowel kennis als een netwerk op het gebied van financiën, ICT, huisvesting, juridische zaken, HR en onderwijs.

De RvT is als volgt samengesteld:
• Winifred van den Bosch (huisvesting, lid auditcommissie)
• Henk Bothof (voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie)
• Els Brendel (onderwijskwaliteit, lid remuneratiecommissie) Overige (neven)functies:
• José Verstappen (financiën, voorzitter auditcommissie) Overige (neven)functies:
• Daniëlle van der Vliet (personeel en organisatie) Overige (neven)functies:

Directeur bestuurder

De Directeur bestuurder is belast met het besturen van stichting Scala. Bij het vervullen van zijn taak richt de Directeur bestuurder zich op het belang van de stichting en het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden.

Medewerkers Bestuursbureau

De medewerkers van het Bestuursbureau ontzorgen de directeuren en de scholen door veel van de administratieve taken over te nemen.

Directeuren

Scala heeft 13 directeuren voor 14 scholen.

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft met betrekking tot het voorgenomen beleid van het bevoegd gezag bepaalde bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS).