De raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Scala bestaat uit vijf personen. Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen persoonlijke kwaliteiten en relevante expertise. De leden van de RvT hebben zowel kennis als een netwerk op het gebied van financiën, ICT, huisvesting, juridische zaken, HR en onderwijs.

De RvT is als volgt samengesteld:

Winifred van den Bosch (huisvesting, lid auditcommissie)
• Overige (neven)functies:
• Lid directie, HEVO

Henk Bothof (voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie)
• Overige (neven)functies:
• CIO/Bestuurder BKR, Tiel

Els Brendel (onderwijskwaliteit, lid remuneratiecommissie) Overige (neven)functies:
• Voorzitter Raad van Toezicht Noord Oost Brabantse Bibliotheken, NOBB, Oss
• Voorzitter Raad van Toezicht Jenaplanschool Antonius Abt, Engelen
• Lid Raad van Toezicht Verkadefabriek, ’s-Hertogenbosch
• Lid Raad van Toezicht de Rijzert, School voor praktijkonderwijs, ’s-Hertogenbosch

José Verstappen (financiën, voorzitter auditcommissie) Overige (neven)functies:
• Recovery Officer, Bijzonder Beheer ABN AMRO Bank N.V.

Daniëlle van der Vliet (personeel en organisatie) Overige (neven)functies:
• Voormalig voorzitter RvB CAK, Den Haag

De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de gang van zaken binnen de Stichting en de onder de Stichting ressorterende scholen. Dit zoals dat is bepaald in statuten en wet- en regelgeving en is vastgelegd in de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO Raad. Vanuit het besef dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor elk kind onderschrijft Stichting Scala deze code. Er is gekozen voor de volgende bestuurlijke verschijningsvorm:
Het bevoegd gezag draagt zorg voor een duidelijke scheiding tussen de functie van bestuur en intern toezicht en brengt deze onder in 2 verschillende organen, namelijk
• De functie van bestuur bij een directeur bestuurder;
• De functie van intern toezicht bij een raad van toezicht.

Het bestuur is belast met de eindverantwoordelijkheid voor de uitoefening van taken en bevoegdheden namens het bevoegd gezag.