Doelstelling raad van toezicht

  • Ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen;
  • De scholen adequate leerresultaten boeken;
  • De leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving (burgerschap);
  • De leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en een “leven lang” aan de orde zou moeten zijn;
  • De medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze processen kunnen leveren (goed werkgeverschap).

De PO-raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs en heeft tijdens de ledenvergadering van 21 januari 2010 de Code Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs.

Vanuit het besef dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor elk kind onderschrijft Stichting Scala deze code. Er is gekozen voor de volgende bestuurlijke verschijningsvorm:

Het bestuur is belast met de eindverantwoordelijkheid voor de uitoefening van taken en bevoegdheden namens het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag draagt zorg voor een duidelijke scheiding tussen de functie van bestuur en intern toezicht en brengt deze onder in 2 verschillende organen, namelijk

De functie van bestuur bij een directeur bestuurder;
De functie van intern toezicht bij een raad van toezicht.