Stichting Scala is een stichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in de gemeente Heusden die onderwijs verzorgt op 13 scholen. Er werken ruim 300 medewerkers bij Stichting Scala.

In het kader van Code Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs heeft stichting Scala het intern toezicht ondergebracht bij de Raad van Toezicht. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat de raad bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor algemene kennis en integrale besluitvorming zijn leden nodig die verschillende aandachtsgebieden hebben maar bovenal een helicopterview. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig zijn, dat zij in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en dat zij weten waarop zij dienen te toetsen in het kader van toezicht.

De huidige Raad van Toezicht van Scala bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar; samen met de Directeur Bestuurder. Daarnaast is ruimte voor themabijeenkomsten, gemeenschappelijke vergaderingen met de GMR, schoolbezoeken en een zelfevaluatie. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en het bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, geënt op de beleids- en control cyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en het bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht vergaart zelf actief en tijdig informatie bij het bestuur, schooldirecties (onder andere door middel van schoolbezoeken), GMR en externe stakeholders, waaronder de externe accountant. Integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de interne toezichthouders binnen Scala hun taken en rollen vervullen. De Raad van Toezicht van Scala kent twee commissies: de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie.

Binnen de Raad van Toezicht van Scala is een vacature ontstaan voor Lid van de Raad van Toezicht met een profiel Onderwijs en ICT.

FUNCTIE-EISEN

Algemene eisen

 • beschikken over een aantal voor Scala relevante netwerken op strategisch niveau (regionaal en/of landelijk);
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • in uw optreden bent u een teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol op innovatieve wijze de positie van Scala binnen de regionale onderwijscontext te beoordelen;
 • academisch niveau van denken en functioneren en in zicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
 • vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen; betrokkenheid bij het onderwijs;
 • integriteit staat voorop; derhalve het belang van de organisatie vooropstellen, zonder daarbij andere belangen een rol te geven;
 • beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van de Directeur Bestuurder;
 • vermogen om de adviserende en toezichthouden de rol in teamverband uit te kunnen oefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Specifieke profieleisen

Gelet op de diversiteit in expertise binnen de RvT zoeken we een lid met ruime kennis en ervaring in ICT. Dit gecombineerd met bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met het onderwijs. De kandidaat is in staat om zowel als toezichthouder als ook als sparringpartner op te treden voor de Directeur Bestuurder op het gebied van bedrijfsvoering met nadrukkelijke aandacht ICT. Integriteit, deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn belangrijke waarden.  Mogelijk dat dit lid in de toekomst de rol van voorzitter Raad van Toezicht op zich kan nemen.

HONORERING

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Scala is in lijn met de richtlijnen van de VTOI en vigerende (WNT) wet- en regelgeving. De honorering is passend bij de verantwoordelijkheid van de rol en conform richtlijn VTOI.

SOLLICITEREN

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 11 april 2023 een brief met CV te sturen naar: info@barte-interim.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland voor 19 april in de avond.

NADERE INFORMATIE

Nadere informatie over de organisatie is beschikbaar op de website: www.scalascholen.nl. Voor eventuele vragen kan contact opgenomen worden met Hannie Barte, secretaris Raad van Toezicht (geen lid van de RvT) via email: info@barte-interim.nl

Solliciteren